• For English please scroll down.

REGULAMIN SZEWSKA 22 BOUTIQUE

Dziękujemy, że wybrali Państwo na pobyt nasz obiekt. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem poniżej. Mamy nadzieję, że zagwarantuje on Państwu miły i spokojny pobyt.

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady wszystkich Gości przebywających w obiekcie Szewska 22 Boutique, ul. Szewska 22/7, 31-009 Kraków oraz ul. Szewska 22/11, 31-009 Kraków.
 2. Obiekt „Szewska 22 Boutique” jest obiektem noclegowym zarejestrowanym w ewidencji obiektów noclegowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 2018/9.
 3. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 4. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji obiektu.

§2 DOBA NOCLEGOWA

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00 dnia kolejnego.
 3. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie. W przypadku przebywania osoby niezameldowanej w pokoju Gościa, od Gościa pobrana będzie opłata w wysokości 500 zł. Obiekt zastrzega sobie prawo odmówienia wpuszczenia osoby, która nie jest zameldowana.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 5. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-7:00. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji obiektu lub osobiście w obiekcie.
 2. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez Gościa adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
 3. Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 4. Gość uzyskuje dostęp do pokoju poprzez zakodowaną kartę dotykową, która otwiera również drzwi  główne oraz drzwi z klatki schodowej. Karta jest aktywna do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 5. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w obiekcie w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 8. Anulowanie rezerwacji:
  1. anulowanie rezerwacji – możliwe do 3 dni przed datą przyjazdu bez dodatkowych kosztów.
  2. anulowanie rezerwacji po tym terminie albo w przypadku nie pojawienia się Gościa – obciążenie Gościa opłatą w wysokości 100 procent kwoty za całą rezerwację.
 9. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 10. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/pokój.
 11. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 12. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu), mailowo (pod adresem booking@szewska22.pl) lub telefonicznie (pod nr tel. + 48 731 757 679).
 14. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 15. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).

§4 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność obiektu. 

§5 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Szewska 22 Boutique może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 2. Obiekt nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami. 
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach świeczek, grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 4. Palenie tytoniu w pokojach, korytarzu, klatce schodowej, oraz hallu recepcyjnym jest zabronione. Niezastosowanie się do zakazu wiąże się z opłatą w wysokości 500 zł.
 5. W przypadku nieprawidłowego użytkowania toalety przez Gościa i zatkania jej (wrzucanie do toalety odpadów innych niż papier toaletowy) będzie doliczona opłata serwisowa w wysokości 500 zł.
 6. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 7. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu lub menedżera o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 8. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 9. Wszystkie przedmioty znajdujące się w pokojach i w częściach wspólnych są własnością obiektu i nie mogą być wynoszone na zewnątrz obiektu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś przedmiotu po wymeldowaniu Gościa, Wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa równowartością jego kosztu wg cennika znajdującego się w recepcji.

Dziękujemy.

SZEWSKA  22 BOUTIQUE GUEST POLICIES

Thank you for choosing Szewska 22 Boutique for your stay. Please review the policies listed below. We hope it will help make your stay as pleasant and smooth as possible. 

§1 SUBJECTS OF THE POLICY 

 1. This document governs the policies applicable to all Guests staying in the Szewska 22 Boutique, ul. Szewska 22/7, 31-009 Kraków and Szewska 22/11, 31-009 Kraków.
 2. Szewska 22 Boutique is registered with number 2018/9 on the list of the accommodation facilities by the Mayor of the city of Krakow.
 3. The landlord is hereinafter referred to as “Facility”, while the party renting a room is the “Guest”. 

The reception desk employee is the Guest’s designated contact person.

§2 CHECK-IN AND CHECK-OUT

 1. A room is considered to be rented for the night.
 2. Check-in starts at 3.00 pm and ends at 12.00 pm the next day. 
 3. For all Guests comfort and safety, it is not allowed to invite people that are not Szewska 22 Boutiques’ Guests. Should the Guest invite the person that is not Szewska 22 Boutique Guest and has not filled the registration form, a penalty fee of 500 pln will be imposed. Szewska 22 Boutique has the right to ask the person who is not the Guest of the Facility to leave the Facility.
 4. Should the Guest wish to extend their stay beyond the period indicated upon their arrival, they are requested to do so at the reception desk by 10.00 am on the last day of their stay at the latest. The Facility will provide extensions on the basis of room availability.
 5. Guests are kindly asked to respect the “quiet time” from 10.00 pm to 7.00 am. The Facility reserves the right to deny service to anyone who does not comply with this rule. 

§3 RESERVATION AND CHECK-IN PROCEDURE

 1. The reservation of rooms is possible via Internet, telephone, or in person at the Facility.
 2. The reservation is considered to have been made once the confirmation is sent to the e-mail address provided by the Guest.
 3. During check-in, the Guest who rents a room is required to present a valid form of photo ID to the reception desk employee. Should the Guest refuse to produce the relevant documentation, the reception desk employee is not required to provide them with a room key. 
 4. The Guest obtains access to the room by means of a coded key card that also disengages the gate security and the lock on the door from the staircase. The key card will remain active until 12.00 pm of the last day of the stay. 
 5. The prices provided on the Facility website are gross prices (including VAT).
 6. The total fee for the stay is charged on the day of arrival (in advance).
 7. Guests who leave the Facility prior to their scheduled departure date shall not be refunded the fee for the day they check out on. 
 8. Cancellation policy:
  1. Cancelling a reservation – possible with 3 days’ notice prior to arrival with no additional fee.
  2. Cancelling a reservation after that time or in the case of not arriving results in charging the Guest 100% of their reservation.
 9. Keeping a room after 12.00 pm is considered an extension of stay. 
 10. For stays up to 7 days, additional room cleaning and linen changes during the stay are charged at a rate of PLN 50 per room. 
 11. The Guest agrees to accept a VAT invoice without a signature. 
 12. The Guest is not allowed to pass on the room to a third party, even if the period for which they have made a payment for has not expired. 
 13. Should the Guest discover an improper provision of service (i.e. incompatible with the reservation conditions and the service/product description on the Facility website), they are required to notify the service provider immediately at the Facility’s reception desk, by email (booking@szewska22.pl) or by telephone (+48 731 757 679).
 14. The claim shall be resolved within 14 days.
 15. Any reimbursement of funds on the basis of a claim shall be credited in a manner consistent with the associated method of payment (i.e. in the case of card payment – to the card account, in the case of a wire transfer – to the bank account from which the transfer was made).

§4 RETURN OF LOST ITEMS

 1. Personal items inadvertently left behind in the room by the Guest will be shipped at the Guest’s expense to the address provided.
 2. In the case of not receiving instructions from the Guest with respect to the items left behind, the Facility will store the property at the owner’s expense for the period of 1 month, after which the item will become the property of the Facility. 

§5 ADDITIONAL PROVISIONS

 1. Szewska 22 Boutique reserves the right not to accept a Guest who has manifestly violated the Facility Policies during a previous stay by causing damage to the property of the Facility, other Guests, or other parties, or who disturbed in any other way the stay of other Guests or the Facility’s operation. This person is required to immediately conform to the requests of the Facility personnel, in particular to settle payments for the damage caused, and to leave the Facility property.
 2. The Facility does not accept Guests travelling with pets. 
 3. Due to fire safety reasons, the use of candles, heaters, electric kettles, and similar devices is prohibited, except those provided by the Facility. This provision does not apply to phone and computer chargers.
 4. Smoking in rooms, corridors, staircases, and the reception hall is prohibited. The use of cigarettes, e-cigarettes and all other smoking devices will result in a 500 PLN cleaning fee.
 5. We kindly ask the Guest to flush the toilet paper only. Flushing sanitary waste can cause drain blockage and damage the sewer system. In such cases, 500 pln service fee will be imposed on the Guest.
 6. Dangerous goods, weapons and ammunition are prohibited in all rooms.
 7. The Guest is required to notify the reception desk or the manager of any damage immediately after it has been discovered. The Guest bears financial responsibility for any damage or destruction of Facility amenities or technical equipment caused by them or their visitors. 
 8. The Facility bears limited liability for the sustained loss or damage to money, securities, valuables, and other items of scientific or artistic value.
 9. All the items found in the rooms and common areas are the property of the Facility and may not be carried outside the Facility. Where a missing item has been discovered after the Guest’s check-out, the Facility reserves the right to charge them with the financial equivalent, as listed in the price list which is available at the reception desk. 

Thank you.