REGULAMIN SZEWSKA 22 BOUTIQUE

Dziękujemy, że wybrali Państwo na pobyt nasz obiekt. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem poniżej.
Mamy nadzieję, że zagwarantuje on Państwu miły i spokojny pobyt.

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady wszystkich Gości przebywających w obiekcie Szewska 22 Boutique, ul. Szewska 22/7, 31-009 Kraków.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji obiektu.

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia kolejnego.
 3. Osoby niezameldowane w obiekcie, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość obiektu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 5. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji obiektu lub osobiście w obiekcie.
 2. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
 3. Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 4. Gość uzyskuje dostęp do pokoju poprzez zakodowaną kartę dotykową, która otwiera również drzwi główne oraz drzwi z klatki schodowej. Karta jest aktywna do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu.
 5. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w obiekcie w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 8. Anulowanie rezerwacji:
  1. anulowanie rezerwacji – możliwe do 3 dni przed datą przyjazdu bez dodatkowych kosztów.
  2. anulowanie rezerwacji po tym terminie albo w przypadku nie pojawienia się Gościa – obciążenie Gościa opłatą w wysokości 100 procent kwoty za pierwszą noc.
 9. Zatrzymanie pokoju po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 10. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych/osoba.
 11. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 12. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem reception@szewska22.pl lub telefonicznie pod nr tel. + 48 731 757 679.
 14. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
 15. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany).

§4 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność obiektu.

§5 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Szewska 22 Boutique może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 2. Obiekt nie przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach świeczek, grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 4. Palenie tytoniu w pokojach hotelowych, korytarzu, klatce schodowej, oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.
 5. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu lub menażera o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 7. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 8. Wszystkie przedmioty znajdujące się w pokojach i w częściach wspólnych są własnością obiektu i nie mogą być wynoszone na zewnątrz obiektu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś przedmiotu po wymeldowaniu Gościa, Wynajmujący ma prawo obciążyć Gościa równowartością jego kosztu wg cennika znajdującego się w recepcji.

Dziękujemy.